top of page

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

1. KAPSAM

 

Kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ile özel hayatın gizliliği ve kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunması ilkesine uygun olarak muhafazası, işlenmesi ve mevzuata uygun olarak aktarımı aşamalarında Sunmare Gıda Otomotiv ve Araç Kiralama Hizmetleri Limited Şirketi (“SUNMARE”) olarak veri sorumlusu sıfatıyla hareket ederek gerekli önlemleri alıyoruz. Bu konularda sizleri bilgilendirmek isteriz.

 

2. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI

 

Veri Sorumlusu sıfatını haiz Sunmare Gıda Otomotiv ve Araç Kiralama Hizmetleri Limited Şirketi olarak üyelerimize ait kişisel verileri, kendilerinden her türlü elektronik yöntemlerle otomatik veya otomatik olmayan yollarla kanallarımız web sitelerimiz, destek hizmeti aldığımız veya iş ortaklığımız bulunan kurum ve kuruluşlar aracılığı ile toplamaktayız. “SUNMARE” tarafından topladığımız kişisel verilerinizi, aşağıda yer verilen amaçlar ve amaçlarla bağlantılı hukuka uygunluk sebepleri ile bağlantılı, ölçülü ve sınırlı olarak KVKK md.4’teki ilkelere uygun olarak işlemekte, saklamakta ve güvenliğini sağlanmaktayız.

 

3. KİŞİSEL VERİLERİ İŞLEME AMACI VE HUKUKİ DAYANAK

 

“SUNMARE”, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun izin verdiği durumlarda ve ölçüde kişisel bilgilerinizi kaydedebilecek, saklayabilecek, güncelleyebilecek, sınıflandırabilecek ve işleyebilecektir.

Kişisel verileriniz şu amaçlarla işlenecektir;

 

a. Kişisel verileri toplama yöntemlerini ve hukuki sebeplerini,

b. Hangi kişi gruplarının kişisel verilerinin işlendiğini (Veri Konusu Kişi Grubu Kategorizasyonu),

c. Bu kişi gruplarına ilişkin olarak hangi kategoride kişisel veri işlendiğini (Veri Kategorileri) ve örnek veri türlerini,

d. Bu kişisel verilerin hangi iş süreçlerinde ve hangi amaçlarla kullanıldığını,

e. Kişisel verilerin güvenliğini sağlamak amacıyla alınan teknik ve idari tedbirleri,

f. Kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceğini,

g. Kişisel verileri saklama sürelerini, h. İlgili Kişiler’in kişisel verileri üzerindeki haklarının neler olduğunu ve bu hakları nasıl kullanabileceklerini,

i. İlgili Kişiler’in elektronik ticari ileti alma konusundaki olumlu veya olumsuz tercihlerini nasıl değiştirebileceklerini,

 

“Sunmare” tarafından işlenecek olan kişisel verilerin özellikleri, amaçları ve hukuki sebepleri aşağıdaki gibidir;​

İLGİLİ KİŞİ GRUBU               İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ                İŞLENME AMAÇLARI                                HUKUKİ SEBEPLER

Web sitesi kullanıcıları               Ad, Soyad, E-posta adresi,
                                                              Telefon Numarası,

a-İletişim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,                                 b-Talep, öneri ve şikayetlerin değerlendirilmesi,                                  c- Yazı gönderme taleplerinizin değerlendirilmesi amaçlarıyla

KVKK Md. 5/2(f)’de öngörülen meşru menfaatimize istinaden

KVKK Md.5/2a’ya istinaden

Web sitesi kullanıcıları

Bağlantı Zamanı, Bağlantı Bitiş Zamanı, IP Adresi, Kullanılan IP Protokolü ve Aktarılan Veri Miktarı

a- Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,                                                     b- Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi amacı ile,

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’da Yer Sağlayıcının Sorumluluğu (Madde 4) hükmü uyarınca

4. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE USULÜ 

“SUNMARE” olarak internet sitesi (www.sunmare.net) üzerinden sunduğu hizmetlerden yararlanmanız sebebiyle bildireceğiniz kişisel verileriniz “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, KVK Kanunun 4. maddesi 2. fıkrası (ç) bendinde yer alan “İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma” ilkesi kapsamında işbu aydınlatma metninde belirtilen amaçlar doğrultusunda otomatik yöntemlerle işlenecektir.​

 

Kişisel verilerinizin işlenme amacında herhangi bir değişiklik olması halinde tarafınızdan ayrıca izin alınacaktır.

5. KİŞİSEL VERİLERİNİZLE İLGİLİ HAKLARINIZ

İlgili kişiler, kişisel verilerine ilişkin haklarını öncelikle veri sorumlusuna “SUNMARE” iletmek zorundadırlar. Kanunun 14’üncü maddesine göre Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na doğrudan şikayette bulunamazlar.​

 

KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca, “SUNMARE”’ya başvurarak kişisel verileriniz hakkında aşağıdaki konulara ilişkin taleplerde bulunabilirsiniz:

a. Kişisel veri işlenip işlenmediğin öğrenme,

b. Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d. Kişisel verilerinizin işlenme amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

e. Yurt içinde ve yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

f. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

g. İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, (f) ve (g) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

h. İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

j. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarını kullanabilirsiniz.

5.1BAŞVURU YÖNTEMİ

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesi uyarınca belirtilen haklarınızla ilgili taleplerinizi, Şirketin aşağıda bildirilen adresine şahsen başvuru ile ya da noter aracılığıyla veya hesap açılışı sırasında bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle aşağıdaki bildirilen elektronik posta adresine iletebilirsiniz.

 

Talepleriniz kural olarak ücretsiz sonuçlandırılacak olmakla birlikte, başvurunuza verilecek olan cevabın bir maliyet gerektirmesi halinde Şirketimizce KVKK Düzenlemeleri kapsamında veya diğer otoritelerce belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir.

Başvuruda;

a - Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,

b - Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,

c - Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,

d - Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,

e - Talep konusu, bulunması zorunludur.

-Konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenir.

-Yazılı başvurularda, tebliğ edildiği tarih, başvuru tarihidir.

-Diğer yöntemlerle yapılan başvurularda; başvurunun tarafımıza ulaştığı tarih, başvuru tarihidir.

-Söz konusu talepler bireysel olarak yapılacak olup yetkisiz üçüncü kişilerin kişisel veriler ile ilgili yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

6. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

Kişisel Veriler, 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri aktarım şartlarına uygun olarak paylaşılabilecektir. Kişisel Verilerin paylaşıldığı bu durumlarda “Sunmare”, verilerin paylaşıldığı tarafın işbu aydınlatma metninde yer alan kurallara ve mevzuatta yer alan hükümlere uygun şekilde işleme ve aktarım faaliyetinde bulunması için gerekli önlemleri almaktadır.

Kişisel Verilerin yurt dışına aktarımı ise ancak;

 

a. Açık rızanın bulunması,

b. Kanun’da belirtilen diğer veri işleme şartlarından bir veya birkaçının karşılandığı hallerde;

c. Verilerin aktarıldığı ülkede yeterli koruma bulunması,

d. Verilerin aktarıldığı ülkede yeterli koruma bulunmaması durumunda SunMare ve ilgili yabancı ülkedeki Veri Sorumlusu ile birlikte yeterli korumayı sağlaması durumunda gerçekleşecektir.

7. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

“SUNMARE” ile paylaşılan kişisel veriler, “SUNMARE” gözetimi ve kontrolü altındadır. “SUNMARE” yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri gereğince bilginin gizliliği ve bütünlüğünün korunması amacıyla gerekli organizasyonu kurmak ve Teknik önlemleri almak ve uyarlamak konusunda veri sorumlusu sıfatıyla sorumluluğu üstlenmiştir. Bu konudaki yükümlülüğümüzün bilincinde olarak veri gizliliğini konu alan uluslararası ve ulusal Teknik standartlara uygun surette periodic aralıklarda sızma testleri yaptırılmakta ve bu kapsamda veri işleme politikamızı her zaman güncellediğimizi bilginize sunarız.

8. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLAMA SÜRESİ

“SUNMARE”, kişisel verilerin saklanma sürelerini belirlerken yürürlükte bulunan mevzuatı ve sürece konu olan verilerin işlenme amaçlarını göz önünde tutarak tespit yapmaktadır. Bu kapsamda, Kişisel Veri İşleme faaliyetine ilişkin yasal yükümlülükler ile zamanaşımı süreleri söz konusu ise bu yükümlülükler/ süreler mutlaka dikkate alınmaktadır.

 

Kişisel Veri İşleme amacının ortadan kalkması halinde ise, Kişisel Verilerin tutulmasına olanak sağlayan başka bir hukuki sebep veya dayanak bulunmadığı sürece veriler silinmekte, yok edilmektedir.​

İşbu Aydınlatma Metni, gerekli görüldüğü hallerde “Sunmare” tarafından revize edilebilir. Revizyonun söz konusu olduğu hallerde ise, bu hususa ilişkin olarak tarafınıza bilgilendirme yapılacaktır. Aydınlatma Metni’nin en güncel haline https://www.sunmare.net/  linkinden ulaşabilirsiniz.

9. TALEPLERİNİZ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEK İSTERSENİZ

Kanun’un ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre;
Adres: Sunmare Gıda Otomotiv ve Araç Kiralama Hizmetleri Ltd. Şti.

Koşuyolu Mah. Muhittin Üstündağ Cad. No:69-71 Kadıköy/İSTANBUL

adresine yazılı olarak veya güvenli elektronik veya mobil imzanız ile veya sistemimizde kayıtlı elektronik posta üzerinden “kvkk@sunmare.net” adresine iletebilirsiniz.

bottom of page